تدوین برنامه عملیاتی و نظارت دقیق بر اجرای تمامی مراحل اجرای پروژه