اجرا و کنترل پروژه

تدوین برنامه عملیاتی و نظارت دقیق بر اجرای تمامی مراحل اجرای پروژه

مستند سازی شهری

مستند شهری، یکی از اولویت های هر  شهر است. قالب مستند شهری روایت جریان زندگی یک شهر است که تمام فاکتورهای یک شهر را از قبیل سیمای شهر ، خیابان ها ، خودروها ، فضای سبز ، فضای صنعتی ، تردد آدمها ، ارتباطات ، تجمع  و موقعیت هایی که شاخصه همان شهر است تاکید دارد

برندینگ شهری

طراحی هویت هر شهر با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی موجود در محلات  شده و قابلیت تبدیل به یک الگوی ایرانی از احیاء بین‌المللی محلات

طراحی و مشاوره

مطالعه و آنالیزهای لازم کالبدی و اجتماعی در فازهای پنج‌گانه از مطالعه تا اجرا